Portal giełdy ładunków i transportu Cargo.PL

Tak Niemcy pomagają swoim firmom dotkniętym kryzysem

pandemia-niemcy-firmy

Oto oficjalne informacje Ministerstwa Gospodarki i Energii Niemiec na temat pomocy dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Zachęcamy do zapoznania się i porównania, jakie są rozwiązania wdrażane w Niemczech, jakie zaś nad Wisłą. 

Gospodarka Niemiec jest zróżnicowana: obejmuje ona aktywne na całym świecie przedsiębiorstwa przemysłowe, jak również małe i średnie przedsiębiorstwa. Wspieranie ich w pandemii koronawirusa jest niezbędne dla niemieckiej gospodarki. Musimy działać odważnie, spójnie i konsekwentnie, aby gospodarka niemiecka i europejska nie poniosły długoterminowych szkód. I to jest właśnie to, co robimy: pomagamy całej gospodarce oraz pracownikom radzić sobie z ekstremalną sytuacją za pomocą kompleksowych środków.

Pomoc natychmiastowa

(Status: 30 marca 2020r.)

Specjalne środki wsparcia będą miały zastosowanie do małych przedsiębiorstw (do 10 pracowników) ze wszystkich sektorów gospodarki, osób prowadzących działalność na własny rachunek i specjalistów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w wyniku kryzysu wywołanego koronawirusem.

Program specjalny KFW (Krajowy Bank Wsparcia)

(Status: 2 kwietnia 2020 r.)

Dostępny jest już program specjalny KFW 2020, którego środki są nieograniczone. Przeznaczone są dla firm komercyjnych każdej wielkości, jak również dla osób wykonujących wolne zawody. Po raz kolejny poprawiono warunki udzielania zamówień. Wprowadzono niższe stopy procentowe oraz uproszczoną ocena ryzyka przez KfW w przypadku pożyczek do 10 mln EUR. Aby pokryć w szczególności krótkoterminowe potrzeby w zakresie płynności, dostępny jest specjalny program dla przedsiębiorstw i wolnych zawodów, który ma na celu ułatwienie przedsiębiorstwom dostępu do tanich kredytów. W ten sposób można w znacznym stopniu uruchomić pożyczki z banków mieszkaniowych, które wzmacniają płynność finansową. Przy maksymalnym odszkodowaniu od KfW do 90 procent dla funduszy operacyjnych i inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw, w pełni wykorzystujemy dopuszczalne przez prawo unijne założenie ryzyka. Ułatwia to bankom i kasom oszczędnościowym udzielanie kredytów i poprawia podaż kredytów na rynku dla przedsiębiorstw. Wnioski mogą być składane natychmiast. Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości i Ochrony Konsumentów stworzy również rozporządzenie, na mocy którego przedsiębiorstwa mające problemy z płynnością finansową nie będą musiały w krótkim czasie składać wniosków o ogłoszenie upadłości. Okres ten zostanie znacznie wydłużony. Daje to firmom niezbędny czas na przezwyciężenie kryzysu.

Firmy, osoby pracujące na własny rachunek i freelancerzy, którzy chcieliby skorzystać z finansowania w ramach następujących programów, powinni skontaktować się ze swoim bankiem lub do partnerów finansujących, którzy przekazują pożyczki KfW.

PROGRAM SPECJALNY KFW 2020 OPIERA SIĘ NA PROGRAMACH:

Dla młodych firm, które są na rynku od mniej niż 5 lat:

 • ERP Start-up Loan Universell jest teraz dostępny również dla firm każdej wielkości, które doświadczają przejściowych trudności z finansowaniem w związku z kryzysem wywołanym koronawirusem. Przedsiębiorstwo nie może być przedsiębiorstwem zagrożonym w rozumieniu definicji UE na dzień 31 grudnia 2019 r.
 • Na każdą grupę przedsiębiorstw można udzielić pożyczki w wysokości do 1 miliarda euro. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw pożyczki są ograniczone do 25 % rocznych obrotów przedsiębiorstwa wnioskodawcy w 2019 r. lub bieżących potrzeb płynności finansowej przedsiębiorstwa wnioskodawcy w ciągu następnych 18 miesięcy, lub 12 miesięcy dla dużych przedsiębiorstw lub dwukrotności kosztów wynagrodzeń w 2019 roku.
 • KfW oferuje 90-procentowe przejęcie ryzyka (odszkodowanie) dla małych i średnich przedsiębiorstw (do 50 mln obrotu rocznego, mniej niż 250 pracowników) oraz 80-procentowe dla wszystkich przedsiębiorstw powyżej tego limitu.
  Odszkodowania są zabezpieczone przez pełną gwarancję federalną. Stopy procentowe zostały obniżone i wynoszą od 1% do 1,46% dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz od 2% do 2,12% dla dużych przedsiębiorstw.
 • Ze środków tych mogą być finansowane inwestycje i zasoby operacyjne. Finansowanie kapitału obrotowego jest oferowane z okresem do 5 lat z bezwymagalnym rokiem rozpoczęcia działalności oraz w wariancie z dwuletnim okresem spłaty. Finansowanie inwestycji jest oferowane z terminem do 5 lat z jednorocznym okresem karencji. Ponadto KfW oferuje swoim głównym bankom uproszczenia proceduralne we wnioskach kredytowych oraz uproszczenie procedur oceny ryzyka. W przypadku kredytów poniżej 3 mln KfW przejmuje ocenę ryzyka banków mieszkaniowych. Pożyczki w wysokości do 10 mln EUR mogą być udzielane przy uproszczonej ocenie ryzyka.

*

Dla przedsiębiorstw, które działają na rynku od ponad 5 lat:

 • Pożyczka dla przedsiębiorców KfW jest obecnie dostępna również dla przedsiębiorstw każdej wielkości, które doświadczają przejściowych trudności z finansowaniem w związku z kryzysem koronnym i nie były przedsiębiorstwem zagrożonym zgodnie z definicją UE w końcowej dacie 31 grudnia 2019 r.
 • Na każdą grupę przedsiębiorstw można udzielić pożyczki w wysokości do 1 miliarda euro. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw pożyczki są ograniczone do 25 % rocznych obrotów przedsiębiorstwa wnioskodawcy w 2019 r. lub bieżących potrzeb płynności finansowej przedsiębiorstwa wnioskodawcy w ciągu następnych 18 miesięcy, lub 12 miesięcy dla dużych przedsiębiorstw lub dwukrotność kosztów wynagrodzeń w 2019 roku.
 • KfW oferuje 90-procentowe przejęcie ryzyka (odszkodowanie) dla małych i średnich przedsiębiorstw (do 50 mln obrotu rocznego, mniej niż 250 pracowników) oraz 80-procentowe dla wszystkich przedsiębiorstw powyżej tego limitu.
  Odszkodowania są zabezpieczone przez pełną gwarancję federalną. Stopy procentowe zostały obniżone i wynoszą od 1% do 1,46% dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz od 2% do 2,12% dla dużych przedsiębiorstw.
 • Mogą być finansowane inwestycje i zasoby operacyjne. Finansowanie kapitału obrotowego jest oferowane z okresem do 5 lat z bezwymagalnym rokiem rozpoczęcia działalności oraz w wariancie z dwuletnim terminem spłaty. Finansowanie inwestycji jest oferowane z terminem do 5 lat z jednorocznym okresem karencji.
 • Ponadto KfW oferuje swoim głównym bankom uproszczenia proceduralne we wnioskach kredytowych oraz uproszczenie procedur oceny ryzyka. W przypadku kredytów poniżej 3 mln KfW przejmuje ocenę ryzyka banków mieszkaniowych. Pożyczki w wysokości do 10 mln EUR mogą być udzielane przy uproszczonej ocenie ryzyka.

*

W przypadku finansowania na dużą skalę

 • W ramach Programu Specjalnego KfW 2020 „Bezpośredni udział w finansowaniu konsorcjalnym”; KfW rozszerza swoją ofertę finansowania dla przedsiębiorstw, które doświadczają przejściowych trudności finansowych w związku z kryzysem wywołanym koronawirusem i które nie były przedsiębiorstwami zagrożonymi zgodnie z definicją UE na dzień 31 grudnia 2019 r.
 • W ramach tego programu promocyjnego KfW zaoferuje w przyszłości przejęcie ryzyka w wysokości do 80 procent projektu, ale nie więcej niż 50 procent ryzyka całkowitego zadłużenia.
 • KfW uczestniczy w konsorcjalnym finansowaniu inwestycji i kapitału obrotowego na okres do 6 lat.
 • Udział KfW jest „pari passu” na warunkach rynkowych. Oznacza to, że warunki ekonomiczne są zapewnione przez partnera finansującego i przejęte przez KfW.
 • Udział KfW w ryzyku wynosi co najmniej 25 mln EUR i jest ograniczony do 25 procent rocznych obrotów w 2019 r. lub do dwukrotności kosztów wynagrodzeń z 2019 r. lub bieżących potrzeb finansowych na następne 12 miesięcy.

*

Gwarancje

W razie potrzeby przedsiębiorstwa mogą również korzystać z programu gwarancji w swoich głównych bankach. Spółka nie może znajdować się już w trudnej sytuacji finansowej w dniu 31 grudnia 2019 r. Dla przedsiębiorstw, które do czasu kryzysu posiadały zrównoważone modele biznesowe, można zapewnić gwarancje kapitału obrotowego i finansowania inwestycji. Do kwoty 2,5 mln EUR są one przetwarzane przez banki gwarancyjne; poza tym odpowiedzialność ponoszą kraje związkowe lub ich instytucje rozwoju. Z kwoty gwarancji w wysokości 20 mln EUR, rząd federalny uczestniczy w zobowiązaniu gwarancyjnym w regionach słabych strukturalnie w ramach „Wielkiego Programu Gwarancyjnego”; w stosunku pięćdziesiąt do pięćdziesięciu. W związku z obecną sytuacją kryzysową, system dużych gwarancji został otwarty dla przedsiębiorstw spoza regionów o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Tutaj rząd federalny umożliwia zabezpieczenie finansowania kapitału obrotowego i inwestycji z wymogu gwarancji w wysokości 50 milionów euro. Gwarancje mogą obecnie pokrywać maksymalnie 90 procent ryzyka kredytowego, tzn. dany bank musi przyjąć na siebie co najmniej 10 procent własnej odpowiedzialności. Zapytanie o finansowanie projektu o wartości do 2,5 mln euro można również złożyć szybko i bezpłatnie za pośrednictwem portalu finansowego banków gwarancyjnych. Banki udzielające gwarancji mogą samodzielnie i w ciągu 3 dni, bez udziału krajów związkowych, wydawać „gwarancje ekspresowe” do kwoty 250. 000 EUR. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach internetowych banków gwarancyjnych.

Ulgi podatkowe

Przedsiębiorstwa każdej wielkości otrzymują pomoc podatkową w celu poprawy ich płynności finansowej. W przypadku przedsiębiorstw bezpośrednio dotkniętych koronawirusem, do końca 2020 r. stosuje się następujące zasady:

 1. Odroczenie płatności podatków: Jeżeli przedsiębiorstwa nie są w stanie dokonać płatności podatków należnych w tym roku ze względu na skutki gospodarcze pandemii koronawirusa, płatności te należy odroczyć na wniosek na czas określony i zasadniczo bez odsetek. Firmy mogą składać wnioski do 31 grudnia 2020 r. w ich urzędzie skarbowym. Nie ma żadnych ścisłych wymogów dotyczących przyznania odroczenia. Przedsiębiorstwa muszą wykazać, że są bezpośrednio zainteresowane. Nie muszą one jednak szczegółowo wykazywać wartości poniesionej szkody. Wspiera to płynność finansową podatników poprzez przesunięcie terminu płatności podatku. Środek ten dotyczy podatku dochodowego i podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku obrotowego.
 2. Korekta zaliczek: Przedsiębiorstwa, osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek oraz osoby wykonujące wolny zawód mogą również uzyskać korektę wysokości zaliczek o podatek dochodowy i podatek dochodowy od osób prawnych. To samo dotyczy kwoty wyceny dla celów zaliczek na podatek od towarów i usług. W tym celu mogą oni złożyć wniosek do swojego urzędu skarbowego. Gdy tylko stanie się jasne, że dochody podatników w bieżącym roku będą prawdopodobnie niższe niż oczekiwano przed pandemią koronawirusa, zaliczki podatkowe zostaną szybko i łatwo ograniczone. Dzięki temu poprawi się sytuacja w zakresie płynności
 3. Zawieszenie środków egzekucyjnych: Do końca roku ma zostać zawieszona egzekucja zaległych zobowiązań podatkowych. Należy zrezygnować z dopłat za opóźnienia w płatnościach, które są prawnie należne w tym okresie. Dotyczy to zarówno podatku dochodowego i korporacyjnego, jak i podatku od sprzedaży.
  Federalne Ministerstwo Finansów poinstruowało również administrację celną o podjęciu podobnych środków, które obejmują który administruje podatkiem energetycznym i podatkiem od transportu lotniczego. Mają one również zastosowanie do podatku od ubezpieczeń i podatku od wartości dodanej, o ile są one zarządzane przez Federalny Centralny Urząd Skarbowy.

*

Fundusz stabilizacyjny dla gospodarki

(Stan na 27 marca 2020 r.)

Ponadto rząd federalny uruchomił zakrojony na szeroką skalę fundusz stabilizacji gospodarczej o wartości do 600 mld euro. Fundusz ma łagodzić skutki gospodarcze pandemii dla przedsiębiorstw, których istnienie ma duże znaczenie dla Niemiec jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej lub rynku pracy. Ma on również na celu likwidację wąskich gardeł w płynności finansowej, wsparcie refinansowania na rynku kapitałowym, a przede wszystkim wzmocnienie bazy kapitałowej przedsiębiorstw. Fundusz Stabilizacji Gospodarczej składa się z 400 mld EUR gwarancji państwowych na zobowiązania, 100 mld EUR na bezpośrednie inwestycje państwowe, 100 mld EUR na refinansowanie przez KfW. Możliwości wsparcia ze strony funduszu dotyczą również mniejszych przedsiębiorstw istotnych dla systemu oraz przedsiębiorstw w dziedzinie infrastruktury krytycznej, jak również przedsiębiorstw rozpoczynających działalność, które działają od 1 stycznia 2008 r. Fundusz może również inwestować bezpośrednio w spółki przez określony czas. Celem jest również zapobieżenie wyprzedaży niemieckich interesów gospodarczych i przemysłowych. Rząd federalny korzysta zatem z SoFFin – Specjalnego Funduszu Stabilizacji Rynku Finansowego – który funkcjonował już w czasie kryzysu finansowego.

Pakiet pomocowy dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą (Start-up)

(Status: 1 kwietnia 2020 r.)

Podmioty rozpoczynające działalność będą miały zasadniczo dostęp do wszystkich środków wsparcia w ramach pakietu pomocowego. Klasyczne instrumenty kredytowe często jednak nie odpowiadają potrzebom firm rozpoczynających działalność, młodych firm technologicznych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. W wielu przypadkach nie spełniają one wymogów stawianych kredytobiorcom przez ich banki macierzyste ze względu na ich krótką obecność na rynku i zazwyczaj bardzo innowacyjny model biznesowy. Dlatego oferujemy pakiet wsparcia dostosowany do ich potrzeb. W tym celu inwestujemy około 2 miliardów euro i rozszerzamy finansowanie kapitałem podwyższonego ryzyka, aby nadal móc finansować obiecujące nowe, innowacyjne przedsiębiorstwa z Niemiec. Pakiet środków ma obejmować w szczególności następujące elementy, które mają być wdrażane stopniowo:

 • Wzmocnienie inwestorów dostarczających kapitału podwyższonego ryzyka (na poziomie funduszu) w celu dodatkowego zapewnienia kapitału spółkom portfelowym borykającym się z wąskimi gardłami płynności
 • Wsparcie dla rund finansowania w przypadku niewywiązywania się ze zobowiązań przez inwestorów funduszy („rynek wtórny”)
 • Wsparcie dla młodych przedsiębiorstw rozpoczynających działalność bez udziału inwestorów dostarczających kapitału podwyższonego ryzyka w grupie udziałowców oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw

*

Baza danych finansowania rządu federalnego

(Status: 1 kwietnia 2020r.)

Baza danych finansowania rządu federalnego zawiera przegląd programów finansowania oferowanych przez rząd federalny, kraje związkowe i Unię Europejską. Przedsiębiorcy mogą znaleźć finansowanie dostosowane do projektu.

Rekompensata za pracę w skróconym wymiarze godzin

(Status 23 marca 2020r.)

Rekompensatę za pracę w skróconym wymiarze godzin można otrzymać teraz łatwiej i na lepszych warunkach. Na przykład, tylko dziesięć procent pracowników w przedsiębiorstwie musi być dotkniętych absencją, składki na ubezpieczenie społeczne są w pełni pokryte, a praca tymczasowa jest również włączona do systemu. W ten sposób zmniejsza się obciążenie przedsiębiorstw w znacznie większym stopniu niż w czasie kryzysu finansowego i gospodarczego 2008/2009. Ponadto tymczasowo zniesione zostanie pełne zaliczenie na poczet wynagrodzenia za pracę podjętą w czasie pracy w niepełnym wymiarze godzin. Stanowi to zachętę do czasowego podjęcia działalności na zasadzie dobrowolności w ważnych obecnie obszarach, takich jak opieka zdrowotna, rolnictwo i zaopatrzenie w żywność. Dodatek za skrócony czas pracy może być wykorzystany w przypadku zamknięcia zakładu lub trudności w zakładzie z powodu braku zamówień lub dostaw. W indywidualnych przypadkach może ona zostać przyznana na wniosek odpowiedniej właściwej agencji pracy. To, czy spełnione są warunki przyznania rekompensaty z tytułu skróconego czasu pracy, bada właściwa agencja pracy indywidualnie dla każdego przypadku.

Uproszczony dostęp do podstawowej ochrony

(Status: 03 kwietnia 2020 r.)

Wsparcie ma na celu zabezpieczenie potrzeb życiowych. Osoba, która przed dniem 1 czerwca 2020 r. złoży wniosek o przyznanie podstawowych świadczeń socjalnych i oświadczy, że nie posiada znaczących aktywów, może zachować oszczędności. Przez okres 6 miesięcy, szybko i niebiurokratycznie przyznawane są świadczenia na następujących zasadach:

 • Kontrola posiadanych środków jest znacznie uproszczona
 • Wydatki na zakwaterowanie i ogrzewanie są ujmowane w kwocie rzeczywistej (za okres od dnia złożenia wniosku).
  samozatrudnienie nie musi być porzucane przy otrzymywaniu świadczeń.
 • W celu otrzymania dodatku na dziecko nie jest już wykorzystywany dowód posiadania dochodów z ostatnich sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku, lecz dowód posiadania bieżących dochodów z ostatniego miesiąca przed złożeniem wniosku. Oznacza to, że nawet ci, którzy doświadczyli nagłej utraty dochodów, otrzymają dodatek na dziecko.

*

Źródło: TLP, oprac.: Redakcja

Komentarze

Na razie nie ma komentarzy


Twój komentarz

Jeśli chcesz napisać komentarz, zaloguj się:

lub zarejestruj się.

Aktualności

245104594_2935851109959993_1411399817438034755_n

Polska znosi kary za niepłacenie e-TOLL

Polska tymczasowo znosi kary za niepłacenie e-TOLL. Jak informuje Ministerstwo Finansów RP i operator systemu e-TOLL, 30 września 2021 r. rozpoczął się okres przejściowy przeniesienia elektronicznego systemu płatności za opłaty za przejazd na płatnych drogach w Polsce viaTOLL do nowego elektronicznego zakończenie systemu płatności e-TOLL. Od 1 października system e-TOLL jest jedynym systemem, za pomocą którego można dokonywać płatności elektronicznych. Od tego dnia nie działają również urządzenia viaBOX i viaAUTO.Konto w systemie viaTOLL musi zostać usunięte.Według Ministerstwa Finansów RP, w początkowym okresie po odłączeniu viaTOLL, za naruszenia korzystania z systemu e-TOLL będą stosowane nie kary, ale ostrzeżenia. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

2021-10-12
0
220300993_2878300922381679_1943562348840315047_n

UE zaostrza politykę emisyjną

UE zaostrza politykę emisyjną14 lipca Komisja Europejska przyjęła pakiet propozycji pod nazwą Fit for 55 w celu dostosowania unijnej polityki klimatycznej, energetycznej, użytkowania gruntów, transportu i podatków do redukcji emisji CO2 o co najmniej 55% do 2030 r. (w porównaniu z 1990 r.).Trzej wiodący producenci samochodów ciężarowych, Daimler Truck, Traton Group i Volvo Group, podpisali niewiążącą umowę, która ustanowi sieć ogólnodostępnych, wysokowydajnych stacji ładowania pojazdów ciężkich w całej Europie.

2021-07-23
0
198475766_2849985951879843_7181789932523661835_n

FRANCJA. NOWE WARUNKI PRZYJAZDU

8 i 9 czerwca 2021 r. zostały opublikowane dwa dekrety wprowadzające nowe przepisy zdrowotne obowiązujące we Francji, które wejdą w życie 9 czerwca.W przypadku transportu drogowego, lokale gastronomiczne będą otwarte dla zawodowych kierowców transportu drogowego też w godzinach policyjnych (od 23:00 do 6:00).Wymagania dla pojazdów wjeżdżających do Francji: Transport drogowy przyjeżdżający ze strefy zielonej:Nie ma obowiązku badania ani kwarantanny, ale konieczne jest potwierdzenie, że jesteś zdrowy i nie miałeś kontaktu z pacjentami; Pojazdy przybywające z pomarańczowej strefy:Obowiązek badania (z wyłączeniem UK), obowiązek wypełnienia deklaracji o ewentualnych objawach lub kontaktach, brak obowiązku pozostania przewoźników z Wielkiej Brytanii w kwarantannie, co musi być potwierdzone w wytycznych na granicach zewnętrznych (inne kraje) Transport drogowy przybywający ze strefy czerwonej:Obowiązek robienia testów, obowiązek wypełnienia deklaracji o ewentualnych objawach lub kontaktach, obowiązek pozostania w kwarantannie (klauzula do potwierdzenia w wytycznych granic zewnętrznych, które są aktualnie aktualizowane dla innych krajów) W przypadku przejazdu na Korsykę nie są wymagane żadne testy. W przypadku naziemnego transportu pasażerskiego firmy transportowe nie muszą sprawdzać dokumentów potwierdzających posiadanych przez pasażerów przed wejściem na pokład. Dekret ogranicza ten obowiązek do transportu morskiego i lotniczego.

2021-06-13
0
185183561_2828910677320704_9173655083377867007_n

Drogi wybrane przez nawigatora

Drogi wybrane przez nawigatora

Czasami, ale to się zdarza – nawigator nie prowadzi, a zmyla – i wtedy trafiasz całkowicie w niewłaściwe miejsce.

Kierowcy żartują: “Lenka zawiodła”, wspominając kobiecy głos, który jest w nawigacji.

2021-05-13
0
niemcy (2)

NOWE ZASADY POBYTU W NIEMCZECH

NOWE ZASADY POBYTU W NIEMCZECH

Od 24 kwietnia 2021 r. ograniczenia dotyczące COVID-19 w Niemczech zostały uzgodnione na szczeblu federalnym. Nowe zasady dotyczą wszystkich regionów i miast w Niemczech, w których wskaźnik infekcji w ciągu 7 dni przekracza 100.

2021-04-29
0